k

If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Follow us

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU COŚ SIĘ KROI
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Coś się kroi;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cossiekroi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Coś się kroi- butik a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cossiekroi.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy Coś się kroi- butik, działający pod adresem www.sklep.cossiekroi.pl, prowadzony jest przez:

Butik „Coś się kroi”
Sądecka 25,
90-214 Łódź
NIP: 7282854744
REGON: 389827962

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer obsługujący przeglądarkę z apletem java i flash
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Coś się kroi zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cossiekroi.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Coś się kroi może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Coś się kroi za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Coś się kroi.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Coś się kroi.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Coś się kroi,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cossiekroi.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Coś się kroi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.
V. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskie oraz poza jej granicami i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Odbiór osobisty jest możliwy na terenie Łodzi, przy wcześniejszym ustaleniu tego.
Koszty dostawy wynoszą:
– 13 zł paczkomat przy przedpłacie ;
– 17 zł kurier przy przedpłacie;
– 20 zł kurier za pobraniem;
– wysyłka zagraniczna ustalana indywidualnie .

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin nadania zamówienia wynosi 7 dni roboczych od momentu uiszczenia opłaty za Zamówienie. Dostawa firmą kurierską na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych.
VI. Ceny i metody płatności
1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
– przelewem tradycyjnym.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Zwroty i wymiany są możliwe, w ciągu 14 dni od dnia odebrania paczki, w stanie nienaruszonym (nienoszone, z metkami)
Rzeczy przecenione podlegają zwrotowi w terminie do 3 dni od momentu otrzymania paczki.
ADRES DO WYSYŁKI:

Butik „Coś się kroi”
Stroma 16
92-006 Łódź

Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie z powodem zwrotu oraz dowód zakupu (paragon).
Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru.
Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym w terminie 21 dni od daty doręczenia do nas kompletnego zwrotu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Coś się kroi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Reklamacje należy kierować na adres:
butik@cossiekroi.pl
3. Coś się kroi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Coś się kroi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Coś się kroi o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Coś się kroi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Coś się kroi-butik a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Coś się kroi a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Coś się kroi.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
  Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  Komputer obsługujący przeglądarkę z apletem java i flash
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp
  do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Coś się kroi zastrzega sobie możliwość ograniczenia
  świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W
  takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cossiekroi.pl oraz pobrać go i
  sporządzić jego wydruk.”
  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 5. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez
  dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
  Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
  oznaczonych jako obowiązkowe.
  Coś się kroi może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również
  może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem
  natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
  nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
  szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Coś się kroi za zachowania niezgodne z
  obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w
  dobre imię Coś się kroi.
  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać
  powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Coś się kroi.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
  w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
  służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
  przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
  korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
  propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
  trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
  szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
  niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Coś się
  kroi,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
  własnego użytku osobistego,
  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na
  stronę internetową www.cossiekroi.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności
  techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie
  Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W
  tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
  stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
  wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia
  będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych
  kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
  danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego
  złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu
  art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia
  z Coś się kroi Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
  informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich
  istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin
  sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane
  zamówienia nie są dostępne przez Internet.
  V. Dostawa
 8. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskie oraz poza jej granicami i
  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 9. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  Odbiór osobisty jest możliwy na terenie Łodzi, przy wcześniejszym ustaleniu tego.
  Koszty dostawy wynoszą:

 • 13 zł paczkomat przy przedpłacie ;
 • 25 zł kurier przy przedpłacie;
 • wysyłka zagraniczna ustalana indywidualnie .
  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 1. Termin nadania zamówienia wynosi 7 dni roboczych od momentu uiszczenia opłaty za
  Zamówienie. Dostawa firmą kurierską na terenie Polski wynosi do 3 dni roboczych.
  VI. Ceny i metody płatności
 2. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie
  zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie
  stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Olika są cenami wyrażonymi w złotych polskich
  (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia
  zamówienia.
 4. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

 • przelewem tradycyjnym.
  VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zwroty i wymiany są możliwe, w ciągu 7 dni od dnia odebrania paczki, w stanie
  nienaruszonym (nienoszone, z metkami)
 2. Rzeczy przecenione nie podlegają zwrotowi
  ADRES DO WYSYŁKI:
  Stroma 16
  92-006 Łódź
  Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie z powodem zwrotu oraz dowód zakupu (paragon).
  Kupujący ponosi koszt zwrotu towaru.
  Nie odbieramy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.
  Zwrot kosztów transakcji realizowany jest przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty doręczenia
  do nas kompletnego zwrotu.
  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 3. Coś się kroi jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu
  art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
  w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub
  prawną (rękojmia).
 5. Reklamacje należy kierować na adres:
  butik@cossiekroi.pl
 6. Coś się kroi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 7. Coś się kroi podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w
  takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym
  terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 8. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Coś się kroi o wszelkich nieprawidłowościach
  lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 9. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
 10. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 11. Coś się kroi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 12. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
  sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za
  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 13. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych
  pomiędzy Coś się kroi-butik a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z
  postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 14. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Coś się kroi a Klientem, który nie jest
  Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Coś się kroi.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
  Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
  prawa polskiego.